Surat Al Waqiah dan Terjemahannya

Jumat, 02 Maret 2018

Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia

Advertisement
Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia - suratalwaqiah.com pada kesempatan kali ini akan menyajikan bacaan Al Quran dan Terjemahannya dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan setiap muslim membaca Al-Quran memalui web. Dengan Membaca Al Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia maka anda akan membaca, mempelajarinya sehingga membuat anda semakin dekat dengan yang kuasa. Aamin,

Al-Quran dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
Al-Quran dan Terjemahannya dalam Bahasa Indonesia
Berikut kami sajikan untuk anda semua sahabat penghafal Al Quran Daftar surat Al Quran secara lengkap dengan Terjemahannya Bahasa Indonesia  sehingga akan memudahkan anda untuk mengerti arti dari setiap ayat Al Quran yang anda baca. Setelah kita mengerti arti dari yang kita baca, maka akan memudahkan kita untuk memahami Al Quran itu sendiri.
Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia

DAFTAR NAMA SURAH
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang
No. NAMA SURAH Arti Ayat Jenis Surah
1 Surat Al-Fatihah Pembukaan 7 Makiah
2 Surat Al-Baqarah Sapi betina 286 Madaniah
3 Surat Al-Imran Keluarga Imran 200 Madaniah
4 Surat An-Nisaa' Wanita 176 Madaniah
5 Surat Al-Maidah Hidangan 120 Madaniah
6 Surat Al-An'aam Binatang ternak 165 Makiah
7 Surat Al-A'raaf Tempat tertinggi 206 Makiah
8 Surat Al-Anfaal Rampasan perang 75 Madaniah
9 Surat At-Taubah Pengampunan 129 Madaniah
10 Surat Yunus Yunus 109 Makiah
11 Surat Hud Huud 123 Makiah
12 Surat Yusuf Yusuf 111 Makiah
13 Surat Ar-Ra'd Guruh 43 Madaniah
14 Surat Ibrahim Ibrahim 52 Makiah
15 Surat Al-Hijr Al-Hijr 99 Makiah
16 Surat An-Nahl Lebah 128 Makiah
17 Surat Al-Isra' Memperjalankan di malam hari 111 Makiah
18 Surat Al-Kahfi Gua 110 Makiah
19 Surat Maryam Maryam 98 Makiah
20 Surat Thaha Thaha 135 Makiah
21 Surat Al-Anbiyaa' Nabi-nabi 112 Makiah
22 Surat Al-Hajj Haji 78 Madaniah
23 Surat Al-Mu'minuun Orang-orang yang beriman 118 Makiah
24 Surat An-Nur Cahaya 64 Madaniah
25 Surat Al-Furqan Pembeda 77 Makiah
26 Surat Asy-Syu'araa' Para penyair 227 Makiah
27 Surat An-Naml Semut 93 Makiah
28 Surat Al-Qashash Cerita-cerita 88 Makiah
29 Surat Al-Ankabut Laba-laba 69 Makiah
30 Surat Ar-Rum Bangsa Rumawi 60 Makiah
31 Surat Luqman Luqman 34 Makiah
32 Surat As-Sajadah Sujud 30 Makiah
33 Surat Al-Ahzab Golongan yang bersekutu 73 Madaniah
34 Surat Saba' Kaum Saba' 54 Makiah
35 Surat Faathir Pencipta 45 Makiah
36 Surat Yasin Yaa siin 83 Makiah
37 Surat Ash-Shaffaat Yang bershaf-shaf 182 Makiah
38 Surat Sad Shaad 88 Makiah
39 Surat Az-Zumar Rombongan-rombongan 75 Makiah
40 Surat Al-Mu'min Orang yang beriman 85 Makiah
41 Surat Fush Shilat Yang dijelaskan 54 Makiah
42 Surat Asy-Syuura Musyawarat 53 Makiah
43 Surat Az-Zukhruf Perhiasan 89 Makiah
44 Surat Ad-Dukhaan Kabut 59 Makiah
45 Surat Al-Jaatsiyah Yang berlutut 37 Makiah
46 Surat Al-Ahqaf Bukit-bukit pasir 35 Makiah
47 Surat Muhammad Nabi Muhammad SAW. 38 Madaniah
48 Surat Al-Fath Kemenangan 29 Madaniah
49 Surat Al-Hujurat Kamar-kamar 18 Madaniah
50 Surat Qaaf Qaaf 45 Makiah
51 Surat Az-Zariyat Angin yang menerbangkan 60 Makiah
52 Surat At Tur Bukit 49 Makiah
53 Surat An-Najm Bintang 62 Makiah
54 Surat Al-Qamar Bulan 55 Makiah
55 Surat Ar-Rahmaan Yang Maha Pemurah 78 Madaniah
56 Surat Al-Waaqiah Hari Kiamat 96 Makiah
57 Surat Al-Hadid Besi 29 Madaniah
58 Surat Al-Mujadilah Wanita yang mengajukan gugatan 22 Madaniah
59 Surat Al-Hasyr Pengusiran 24 Madaniah
60 Surat Al-Mumtahanah Perempuan yang diuji 13 Madaniah
61 Surat Ash-Shaff Barisan 14 Madaniah
62 Surat Al-Jumu'ah Hari Jum'at 11 Madaniah
63 Surat Al-Munaafiquun Orang-orang munafik 11 Madaniah
64 Surat At-Taghaabun Hari ditampakkan segala kesalahan 18 Madaniah
65 Surat At Talaq Talak 12 Madaniah
66 Surat At-Tahrim Mengharamkan 12 Madaniah
67 Surat Al-Mulk Kerajaan 30 Makiah
68 Surat Al-Qalam Kalam 52 Makiah
69 Surat Al-Haaqqah Hari kiamat 52 Makiah
70 Surat Al-Ma'aarij Tempat-tempat naik 44 Makiah
71 Surath Nuh Nabi Nuh 28 Makiah
72 Surat Al-Jin Jin 28 Makiah
73 Surat Al-Muzzammil Orang yang berselimut 20 Makiah
74 Sura Al-Muddatstsir Orang yang berkemul 56 Makiah
75 Sura Al-Qiyaamah Hari Kiamat 40 Makiah
76 Surat Al-Insaan Manusia 31 Madaniah
77 Surat Al-Mursalaat Malaikat-malaikat yang diutus 50 Makiah
78 Surat An-Naba' Berita besar 40 Makiah
79 Surat An-Naazi'aat Para malaikat yang mencabut 46 Makiah
80 Surat 'Abasa Ia bermuka masam 42 Makiah
81 Surat At-Takwir Menggulung 29 Makiah
82 Surat Al-Infithar Terbelah 19 Makiah
83 Surat Al-Muthaffifiin Orang-orang yang curang 36 Makiah
84 Surat Al-Insyiqaaq Terbelah 25 Makiah
85 Surat Al-Buruuj Gugusan bintang 22 Makiah
86 Surat Ath-Thaariq Yang datang di malam hari 17 Makiah
87 Surat Al-A'laa Yang paling tinggi 19 Makiah
88 Surat Al-Ghaasyiyah Hari pembalasan 26 Makiah
89 Surat Al-Fajr Fajar 30 Makiah
90 Surat Al-Balad Negeri 20 Makiah
91 Surat Asy-Syams Matahari 15 Makiah
92 Surat Al-Lail Malam 21 Makiah
93 Surat Ad-Dhuhaa Waktu matahari sepenggalan naik 11 Makiah
94 Surat Alam-Nasyrah Melapangkan 8 Makiah
95 Surat At-Tin Buah tin 8 Makiah
96 Surat Al-'Alaq Segumpal darah 19 Makiah
97 Sura Al-Qadr Kemuliaan 5 Makiah
98 Surat Al-Bayyinah Bukti 8 Madaniah
99 Surat Al-Zalzalah Kegoncangan 8 Madaniah
100 Surat Al-'Aadiyaat Kuda perang yang berlari kencang 11 Makiah
101 Surat Al-Qaari'ah Hari Kiamat 11 Makiah
102 Surat At-Takaatsur Bermegah-megahan 8 Makiah
103 Surat Al-'Ashr Masa 3 Makiah
104 Surat Al-Humazah Pengumpat 9 Makiah
105 Surat Al-Fiil Gajah 5 Makiah
106 Surat Al-Quraisy Suku Quraisy 4 Makiah
107 Surat Al-Maa'un Barang-barang yang berguna 7 Makiah
108 Surat Al-Kautsar Nikmat yang banyak 3 Makiah
109 Surat Al-Kaafiruun Orang-orang kafir 6 Makiah
110 Surat An-Nashr Pertolongan 3 Madaniah
111 Surat Al-Lahab Gejolak api 5 Makiah
112 Surat Al-Ikhlash Memurnikan Keesaan Allah 4 Makiah
113 Surat Al-Falaq Waktu subuh 5 Makiah
114 Surat An-Naas Manusia 6 Makiah

Semoga Dengan adanya Al-Quran dan Terjemahan Bahasa Indonesia ini, bisa memudahkan kita di dalam belajar membaca serta memahami setiap ayat di dalam Al Quran. Aamin.
Advertisement
Facebook Twitter Google+
Back To Top